“Vətənpərvərlik mövzusunda yazılan mahnılar gənclərdə vətənə sevgi hissini gücləndirir”
Gənclər cəmiyyətin ən fəal və aparıcı təbəqəsi hesab olunurlar. Onların fiziki və mənəvi cəhətdən sağlam formalaşması, vətənpərvər ruhda tərbiyəsi Azərbaycan dövlətinin hər zaman diqqətindədir. Sevindirici haldır ki, bu gün ölkə gənclərinin əsas hissəsi öz sağlamlığını qorumaq üçün idman ocaqlarına üz tutur
Dövlət atributlarına hörmət vətənpərvərliyi özündə əks etdirən mühüm amildir
Azərbaycan dövləti gələcəyimiz olan gənc nəslin vətənə məhəbbət, öz ata-babalarının ənənələrinə sədaqət ruhunda tərbiyə olunmasına həmişə diqqətlə yanaşmış və ona həyat üçün əhəmiyyətli məsələ kimi baxmışdır.
Vətənə sevginin əsası ailədə qoyulur
Haradan başlanır vətən? Vətən sənin suyunu içib, ürəyini sərinlətdiyin durna gözlü bulaqlardan, kəklikotu, əvəlik, quşəppəyi yığdığın yamaclardan, qoyun-quzu otardığın düzlərdən, doğma küçələrdən, səkilərdən, bir sözlə, qoynunda böyüyüb boy atdığın eldən-obadan, şəhərdən başlanır.
Hər bir insan öz yurdunu sevməli və qorumalıdır
Vətən dünyaya göz açdığımız doğma el-oba sayılır. Hər kəs öz sevgisi, məhəbbəti, varlığı ilə vətənini öz şəxsiyyətində yaşatmalıdır.
“Döyüş növləri gənclərin hərbi-vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsində böyük rola malikdir”
1968-ci il avqustun 11-də Şuşada anadan olmuş İlham Kərimlinin maraqlı ömür kitabının səhifələrində ötən illərin, ayların xüsusi mənası, marağı var.
Aşıq musiqisi milli ruhumuzun qidasıdır
Aşıq sənəti Azərbaycanda hələ qədimdən formalaşmağa başlamışdır. Aşıq yaradıcılığında xüsusilə xalqa həsr edilən şeirlər olduqca çoxdur.
Vətənə məhəbbət hissləri təhsil müəssisələrində geniş təbliğ olunur
Suverenliyimizin toxunulmazlığı, sərhədlərimizin etibarlı şəkildə qorunması, torpaqlarımızın bütövlüyünün təmin edilməsi, hər şeydən əvvəl, gənc nəslin hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsinin gücləndirilməsindən başlanır.
Əxlaqi keyfiyyətlər gənclərin milli-mənlik şüuruna müsbət təsir göstərir
Gənclərin vətənpərvərlik, dövlətimizə və xalqımıza məhəbbət ruhunda tərbiyə edilməsi ən mühüm sahələrdən biridir.
Milli dəyərlərimiz Azərbaycan xalqının mənəviyyat bayrağıdır
Azərbaycan xalqı dünyanın ən mədəni və zəngin mənəvi dəyərlərə malik olan xalqlarındandır.
Ağacan Abiyev: “Gənclərin vətənpərvər ruhda tərbiyəsində idmanın rolu əvəzsizdir”
Ölkəmizdə gənc nəslin fiziki cəhətdən sağlam böyüməsi xüsusi diqqət mərkəzində saxlanılır.
Jurnalistlərin vətənpərvərliyi böyük əhəmiyyət kəsb edən bir məsələdir
Bəzən biz danışıqda, ifadələrimizdə tez-tez pafoslu kəlmələr işlədirik: “vətənpərvər”, “əsil azərbaycanlı”, “vətən”, “xalq qeyrəti çəkən” və s.
Azərbaycan gəncliyi vətənpərvər ruhda tərbiyə olunur
Vətənpərvərlik mövzusu dövlətimizin apardığı gənclər siyasətinin ana xəttini təşkil edir. Bu siyasət vətənin istiqlalı, torpaqların uğrunda apardığı mübarizədə gənc nəsilə yardım edir, onların əsil vətənpərvər insan, vətəndaş kimi yetişməsində əvəzsiz rol oynayır.
Gənclərdə vətən sevgisi, qürur hissi formalaşdırmaq əsas şərtdir
Azərbaycan iqtisadiyyatında müşahidə edilən yüksəliş ölkə vətəndaşlarının maddi vəziyyətini xeyli yaxşılaşdırıb. Sabitlik və əmin-amanlıq dövlətin qarşıya çıxan problemlərə həssaslıqla yanaşmasına şərait yaradıb.
Poeziyanın vətənpərvərlik hisslərinin tərbiyəsinə təsiri böyükdür
Gənc nəslin milli mənlik şürunun, onlarda vətənpərvərlik hisslərinin tərbiyəsi hər birimizi düşündürən vacib məsələlərdən biridir. Çünki insan, məhz bu yaş dövründə formalaşır, özünü dərk edir.
Musa Həsənov: “Vətənpərvərlik tərbiyəsi və fiziki tərbiyə vəhdət təşkil edəndə daha səmərəli olur”
Ölkəmizdə gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsi və milli mənlik şüurunun inkişafı istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirilir. Belə tədbirlər respublikamızın bütün bölgələrini əhatə edir. Bölgələrdə fəaliyyət göstərən gənclər və idman idarələri bu işdə daha fəallıq göstərirlər.
Gənclərin vətənpərvərlik prinsipləri əsasında formalaşması öndə duran məsələlərdəndir
XX əsrin sonlarında müstəqilliyini bərpa etmiş və yeni ictimai-siyasi sistemin təşəkkülü prosesini yaşayan Azərbaycan dövlətçiliyi geridə qalan illər ərzində müxtəlif çətinliklərlə üzləşib, mürəkkəb yol keçib.
Milli idman oyunları gənclərin sağlamlığına, orduya hazırlığına müsbət təsir göstərir
Ölkəmizdə milli idman oyunları vasitəsilə hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsində şagirdlərin ordu sıralarına hazırlığı əsas məsələlərdən biridir.
Azərbaycanda idman və fiziki hazırlıq Silahlı Qüvvələrdə də möhkəm əsaslar üzərində qurulub
Azərbaycan xalqı gələcəyimiz olan gənc nəslin vətənə məhəbbət, xalqa, elinə və obasına hörmət, soykökünə, öz ata-babalarının ənənələrinə sədaqət ruhunda tərbiyə olunmasına həmişə böyük məsuliyyətlə yanaşır və ona həyati əhəmiyyətli məsələ kimi baxır.
Vətən sevgisi vətənpərvərlikdən başlayır
Vətənpərvərlik təkcə itirdiyimiz torpaqlari geri qaytarmaq istəyi deyil. Vətənpərvərlik, ilk növbədə, dininə, dilinə, tarixinə, keçmişinə, ədəbiyyatına, musiqisinə hörmət, ətrafdakı insanlara sevgi deməkdir. Vətənə sevgi məhz vətənpərvərlikdən başlayır.
Hərbi-fiziki tərbiyə gənclərimizə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, suverenliyini qorumağa hazır olmaq ruhunu aşılayır
Hər bir dövlətin ordusu onun əsas sütunlarından biridir. Ordu tarixən həmişə dövlət üçün, xalq, millət üçün çox əziz olmuşdur.
Azərbaycan gəncliyi milli şüurunu daim inkişaf etdirir, vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə alır
Milli psixologiya, həyat tərzi, adət və ənənələr, milli qürur hər bir millətin tarixi inkişaf mərhələsində meydana gəlib. Hər bir insan mənsub olduğu milli gerçəkliyin ayrı-ayrı əlamətlərini öz şüurunda əks etdirməklə yanaşı, özünün milli mənsubiyyəti, tarixi keçmişi və soykökü ilə fəxr edir.
Vətənpərvərlik hisslərinin formalaşdırılması qələbəyə aparan yolun başlanğıcıdır
Azərbaycan dövləti vətəndaşlarının uğurlu gələcəyini təmin etmək üçün onların milli mənlik şüurunun və vətənpərvərlik hisslərinin tərbiyəsi istiqamətində məqsədyönlü siyasət aparır.
Vətənə məhəbbət, yurda sevgi kiçik yaşlarından aşılanır
Azərbaycan Respublikasında gənclər siyasəti gənclərin vətənpərvərlik, azərbaycançılıq, dövlətçilik prinsipləri əsasında Azərbaycan xalqının tarixi-mədəni irsinə, milli-mənəvi və ümumbəşəri dəyərlərə hörmət ruhunda tərbiyə olunması, onların cəmiyyətin ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni həyatında fəal iştirakının təmin edilməsi, intellektual və yaradıcılıq potensialının ümummilli məsələlərin həllinə yönəldilməsi istiqamətində aparılır.
“Torpaqlarımızı qaytarmaq üçün vətənpərvər insanlara, cəsur əsgərlərə ehtiyacımız var”
Gənc nəslin milli mənlik şüurunun inkişaf etdirilməsi və vətənpərvərlik hisslərinin tərbiyəsində bir çox amillər mühüm rol oynayır.
Milli dəyərlərimizə hörmət vətənpərvərlik ruhunda tərbiyənin mühüm tərkib hissəsidir
Vətəni sevmək ona vicdan və namusla xidmət etmək deməkdir. Bu xidmətin miqyası müxtəlif ola bilər: bəşəri inkişaf naminə, öz milləti və ya dövləti qarşısında xidmət etmək və s.
Vətənpərvərlik insanı səciyyələndirən ən mühüm keyfiyyətlərdən biridir
Milli mənlik şüuru hər bir şəxsin daxili xarakterini, insanlara, cəmiyyətə olan münasibətini bildirir.
Orduya hazırlıq gənclərə vətənpərvərlik hissləri aşılayır
Gənclərin vətənpərvərlik, dövlətimizə və xalqımıza məhəbbət ruhunda tərbiyə edilməsi ən mühüm sahələrdən biridir.
“Cəsurlar” hərbi-idman və turizm oyunları gənclərə vətən sevgisi aşılayır
Azərbaycan dövlətinin qurucusu, xalqımızın dahi oğlu Heydər Əliyev hərb sənətində tarixi ənənələrə malik olan ölkəmizdə milli hərbi kadrların yetişdirilməsi məsələsini daim diqqət mərkəzində saxlayıb. Ulu öndər Azərbaycan ordusunda milli zabitlərimizin yer almasına böyük əhəmiyyət verirdi.
Hər bir gənc orduda xidmətə hazır olmalıdır
Xalqımızın ümummilli lideri, Azərbaycan dövlətinin yaradıcısı və qurucusu, dünyanın nüfuzlu siyasi xadimlərindən biri olan Heydər Əliyevin xatirəsi xalqın qəlbində həmişə yaşayacaqdır.
Orduya hazırlaşan gənclərimiz fiziki cəhətdən də inkişaf edir, vətənimizin keşikçilərinə çevrilirlər
Azərbaycan xalqının apardığı mübarizə dövlətimizə müstəqillik, suverenlik qazandırdı. Hazırda ölkəmiz müstəqil dövlət kimi dünyanın ən aparıcı dövlətləri sırasında yer alır. Müstəqillikdən sonra aparılan islahatlar, quruculuq işləri Azərbaycanın dünyaya inteqrasiyasının əsasını qoydu.
"OLIMPNEWS.AZ"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət
Baş redaktor:
Aslan Şirəliyev